(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
Main Content

B?o v? quy?n riêng t?

Các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này ???c c?p nh?t g?n nh?t vào ngày 30 tháng 11 n?m 2019.

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

?? th?c hi?n chính sách b?o v? quy?n riêng t? và tuan th? ??o lu?t b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ?ài Loan, Quy ??nh b?o v? d? li?u chung (GDPR) và các lu?t/quy ??nh b?o v? d? li?u hi?n hành khác, chúng t?i, China Airlines Limited, ??a ra quy ??nh Chính sách b?o v? quy?n riêng t? ("Chính sách") v? qu?n ly quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan.?


Chúng t?i s?, theo cách th?c h?p ly, thu th?p, x? ly và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n trong ph?m vi m?c ?ích c? th?. Chúng t?i ??m b?o r?ng b?n s? có ??y ?? quy?n và l?i ích liên quan ??n vi?c xem xét, xóa b?, ?ính chính, h?n ch? s? d?ng d? li?u cá nhan và thu h?i ch?p thu?n c?a b?n, v.v. Ngoài ra, chúng t?i còn l?p chi?n l??c và lên k? ho?ch ?? x? ly d? li?u cá nhan b? ?ánh c?p, thay ??i, ti?t l? ho?c b? h? h?i. B?ng cách thi?t l?p và duy trì c? ch? b?o v? d? li?u cá nhan phù h?p, chúng t?i cam k?t b?o v? tính chính xác và b?o m?t cho d? li?u cá nhan c?a b?n.

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Chúng t?i cam k?t b?o v? quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan c?a b?n theo Chính sách. ?? ??m b?o b?n có th? ??a ra nh?ng quy?t ??nh xác ?áng, vui lòng ??c Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t? ("Tuyên b?") này ?? bi?t ??i t??ng và m?c ?ích c?a vi?c chia s? d? li?u cá nhan, c?ng nh? nh?ng l?a ch?n liên quan ??n cách chúng t?i thu th?p và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n. Hy v?ng r?ng b?n s? c?m th?y tho?i mái trong khi s? d?ng t?t c? các d?ch v? liên quan do chúng t?i cung c?p.?


B?ng vi?c ti?p t?c s? d?ng các d?ch v? c?a chúng t?i, b?n ch?ng t? r?ng b?n than ?? ??c và hi?u Tuyên b? này. ??i khi, chúng t?i có th? s?a ??i Chính sách này, các thay ??i s? có hi?u l?c k? t? ngày ??ng và thay th? phiên b?n tr??c ?ó. Chúng t?i s? ??ng t?i phiên b?n c?p nh?t trên trang web www.2248919.live và/ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i, v?i ph?n ngày tháng ???c ghi kèm theo ?? b?n có th? bi?t th?i gian c?p nh?t cu?i cùng.

1. Các lo?i d? li?u cá nhan ???c x? ly
2. Cách chúng t?i thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n
3. M?c ?ích s? d?ng d? li?u cá nhan
4. Ti?t l? ho?c chia s? d? li?u cá nhan v?i bên th? ba
5. B?o m?t và l?u tr?
6. Quy?n l?i c?a b?n
7. Tr? v? thành niên
8. Thu th?p ??a ch? IP
9. Phan tích d? li?u và ra quy?t ??nh t? ??ng
10. C?p nh?t d? li?u cá nhan c?a b?n
11. C?p nh?t chính sách b?o m?t và tuyên b?
12. Liên h? v?i chúng t?i
13. Liên k?t ??n các trang web khác

Chính sách và Tuyên b? này ???c d?ch t? Ti?ng Trung và có th? ???c d?ch sang các ng?n ng? khác. Trong tr??ng h?p phiên b?n Ti?ng Trung và phiên b?n d?ch c?a Chính sách và Tuyên b? này có s? kh?ng ??ng nh?t, phiên b?n Ti?ng Trung s? ???c ?u tiên áp d?ng.Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

“Cookie” là m?t ph?n nh? c?a t?p tin d? li?u ???c t?i v? thi?t b? trong khi b?n truy c?p m?t trang web. Cookie ???c máy ch? web g?i ?i ?? l?u trên trình duy?t web. D? li?u thu th?p t? Cookie s? ???c ??c và dùng ?? phan bi?t s? thích c?a t?ng ng??i dùng. L?n t?i khi b?n truy c?p vào trang web t??ng t?, Cookie ??m b?o r?ng thi?t b? c?a b?n s? ???c nh?n di?n. Th?ng qua Cookie, trang web có th? l?u th?ng tin v? s? l??t truy c?p và khách truy c?p.?


B?ng vi?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i, b?n ?? ??ng y v?i vi?c s? d?ng Cookie theo Chính sách Cookie này. Tùy theo v? trí c?a b?n, m?t c?a s? b?t lên t??ng ?ng s? xu?t hi?n khi b?n l?n ??u tiên truy c?p trang web c?a chúng t?i. B?n có th? rút l?i ch?p thu?n ho?c ?i?u ch?nh cài ??t Cookie b?t c? lúc nào b?ng cách làm theo h??ng d?n d??i ?ay.

1. S? d?ng Cookie
2. S? d?ng Cookie c?a bên th? ba
3. Qu?n ly Cookie và cài ??t trình duy?t
4. C?p nh?t Chính sách Cookie
天津十一选五计划 七星彩中奖规则及奖金 云南11选5前三组合走势图 上证指数5年走势图 怎么看个股票指数 排列三500期走势图 排列三下载安装 北京十一选五开奖走势图北京十 江西省体育彩票11选5开 云南时时彩五星通选中一个多少钱 子11选5手机软件下载